Hướng dẫn các qui trình an toàn và lắp đặt thiết bị OUTDOOR
- 26/01/2021

Khóa học giúp triển khai, thi công, lắp đặt thiết bị outdoor trạm thu phát sóng đảm bảo đúng quy chuẩn kỹ thuật; Thi công, lắp đặt thiết bị outdoor đảm bảo đúng quy định kỹ thuật về an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm tránh xảy ra các tai nạn cho người và thiết bị.

Bảo dưỡng cơ sở hạ tầng nhà trạm IN/OUTDOOR
- 26/01/2021

Khóa học giúp nắm quy trình các bước bảo dưỡng cấp Indoor/outdoor; Thực hiện được các nội dung bảo dưỡng Indoor/outdoor

Lắp đặt, bảo dưỡng và xử lý sự cố máy điều hòa nhiệt độ
- 24/04/2019

Khóa học giúp nắm được kiến thức cơ bản, nguyên lý hoạt động của điều hòa nhiệt độ; Hiểu được cấu tạo cơ bản của máy điều hòa nhiệt độ qua đó để có thể: Phân tích được các hỏng hóc thông dụng của máy điều hòa, Đưa ra được các hướng xử lý khi bảo dưỡng và xử lý sự cố máy

Pin It on Pinterest