Học phí: Liên hệ

1. Mục tiêu:
    – Hạn chế rủi ro tai nạn lao động cho người lao động và đảm bảo công tác ATVSLĐ tại các đơn vị.
    – Giúp cho người lao động nhận diện được những mối nguy hiểm trong quá trình làm việc, đưa ra các biện pháp đề phòng rủi ro.
    – Giảm thiểu tối đa các sự cố tai nạn về con người và máy móc, nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Đối tượng huấn luyện:
    – Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; Cấp phó của người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.
    – Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
    – Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
    – Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1, 2, 3 và 5; bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.
    – Nhóm 5: Người làm công tác y tế lao động.
    – Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên.
3. Nội dung huấn luyện:
– Nội dung chương trình huấn luyện theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
4. Địa điểm huấn luyện: Khóa học được khai giảng thường xuyên tại các đơn vị hoặc tổ chức linh động trên hệ thống E-Learning của Tập đoàn (https://elearning.vnpt.vn) theo yêu cầu thực tế của đơn vị.
5. Quyền lợi khi tham gia khóa huấn luyện:
    – Học viên được huấn luyện bởi những giảng viên đã được Cục An toàn – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp chứng chỉ về chuyên môn, có kinh nghiệm lâu năm trong giảng dạy về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động.
    – Kết thúc khóa huấn luyện, học viên được cấp chứng nhận, chứng chỉ, thẻ an toàn theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.

Tham khảo Chương trình khung huấn luyện Tại đây.

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest