Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
- 10/03/2023

Chương trình huấn luyện giúp: Hạn chế rủi ro tai nạn lao động cho người lao động và đảm bảo công tác ATVSLĐ tại các đơn vị; Giúp cho người lao động nhận diện được những mối nguy hiểm trong quá trình làm việc, đưa ra các biện pháp đề phòng rủi ro; Giảm thiểu tối đa các sự cố tai nạn về con người và máy móc, nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.

Pin It on Pinterest