Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 2 Ngày

I. Mục tiêu:
   – Nắm được mục tiêu, nội dung, quy trình lập kế hoạch bán hàng
   – Xây dựng được kế hoạch bán hàng nhằm đạt mục tiêu KPI của cá nhân
   – Cam kết thực hiện và bám sát kế hoạch bán hàng đã xây dựng
II. Đối tượng: Nhân viên bán hàng của VNPT
III. Hình thức và địa điểm đào tạo: Theo yêu cầu của đơn vị
IV. Nội dung chương trình đào tạo:
   – Mục tiêu, ý nghĩa của lập kế hoạch bán hàng
     + Định nghĩa và mục tiêu của lập kế hoạch bán hàng
     + Ý nghĩa của Lập kế hoạch bán hàng
   – Các nguyên tắc khi lập kế hoạch bán hàng
   – Phân tích thực trạng
   – Quy trình lập kế hoạch bán hàng
     + Xác định mục tiêu KPO/KPI rõ ràng
     + Liệt kê các việc cần làm và mức độ ưu tiên cho từng đầu việc
     + Xây dựng và lựa chọn biểu mẫu để lập kế hoạch
     + Xây dựng phương án thực hiện kế hoạch
     + Các hành động cần làm trong ngày trong tuần, trong tháng
     + Tổng kết và báo cáo việc thực hiện kế hoạch
V. Hoạt động follow up sau khoá đào tạo
   – Xây dựng kế hoạch bán hàng chi tiết cho công việc của mình sau 3 ngày (kể từ ngày khóa học kết thúc), gửi kế hoạch cho cán bộ quản lý trực tiếp đánh giá và phê duyệt triển khai
   – Đánh giá việc thực hiện kế hoạch (sau 3-6 tháng kể từ khi kết thúc khóa học) – Thông qua kết quả đạt được

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest