Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 1 Ngày

I. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài học này học viên có khả năng:
   – Nắm được qui trình phối hợp thực hiện bảo trì bảo dưỡng thiết bị mạng PON, IP và thiết bị OLT, SW L2.
   – Nhân viên kỹ thuật có khả năng thực hiện khai thác tốt hệ thống mạng PON, IP trong SXKD.
II. Địa điểm đào tạo:
   – Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ III- VNPT hoặc tại cơ sở Viễn thông tỉnh/thành phố
II. Đối tượng học tập:
   – Đối tượng tham dự: cán bộ kỹ thuật vận hành khai thác mạng IP- PON tại các đơn vị VNPT tỉnh/thành phố.
   – Nhân viên viễn thông quan tâm đến lĩnh vực này
IV. Nội dung chương trình:
1. Giới thiệu chung về mạng PON/IP của VNPT/Tỉnh
– Cấu trúc mạng quang PON/AON của đơn vị
– Cấu trúc mạng truyền dẫn IP của đơn vị
2. Cấu hình thiết bị OLT
– Cấu hình phần cứng thiết bị
– Cấu hình hệ thống
– Bảo dưỡng
3. Cấu hình thiết bị SW L2
– Cấu hình phần cứng thiết bị
– Cấu hình hệ thống
– Bảo dưỡng

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest