Học phí: Liên hệ

I. NHÓM GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Gồm các nhân viên chuyên về công việc Phát triển phần mềm, Triển khai hỗ trợ CNTT, An toàn thông tin.
1.VỊ TRÍ CÔNG VIỆC: NHÂN VIÊN GIẢI PHÁP
– Lý thuyết: Thực hiện đánh giá trên hệ thống E-learning.
– Thực hành
   + Thiết kế CSDL dạng mô hình thực thể liên kết (ERD) với công cụ Visual Paradigm
   + Quản trị CSDL SQL Server / Oracle
   + Lập trình ứng dụng
2. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC: NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI, HỖ TRỢ CNTT
– Lý thuyết: Thực hiện đánh giá trên hệ thống E-learning.
– Thực hành
   + Quản trị CSDL SQL Server
   + Thực hiện quy trình triển khai các dịch vụ công nghệ thông tin
   + Thuyết minh triển khai 01 dự án công nghệ thông tin
II. NHÓM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Gồm các nhân viên chuyên về An toàn thông tin, quản lý hạ tầng CNTT, Quản lý cơ sở dữ liệu.
1.VỊ TRÍ CÔNG VIỆC: NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ MẠNG- ATTT
– Lý Thuyết: Thực hiện đánh giá trên hệ thống E-learning.
– Thực hành :
   + Thực hành cấu hình thiết bị mạng
   + Quản trị mạng Windows Server 2012 trên nền ảo hóa VMware
   + Cài đặt máy chủ WEB và thực hiện Hosting

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest