Học phí: Liên hệ

Khối cán bộ quản lý (Nhân sự cấp 3), gồm: Trưởng, phó các phòng chức năng, Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm (Trung tâm CNTT, ĐHTT, TTVT):
Lý thuyết: Thi trên hệ thống E-learning bằng hình thức trắc nghiệm, gồm các môn thi:
     + Năng lực cốt lõi dành cho Lãnh đạo.
     + Văn hóa doanh nghiệp
     + Ma trận phân quyền RACI
     + Quản trị rủi ro
     + Nội dung chuyên môn (văn bản về chế độ, chính sách, qui định, Luật ….liên quan đến  lĩnh vực quản lý).
* Thực hành: Xây dựng nội dung và thực hiện báo cáo trước Hội đồng về một chuyên đề liên quan đến công việc thực tế.
Các môn thi có thể được điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu của đơn vị.

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest