Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 5 Ngày

I. MỤC TIÊU
Sau khi học xong module này học viên có khả năng:
– Hiểu các nguyên tắc bảo mật mạng cũng như các công cụ và cấu hình có sẵn;
– Áp dụng kiến thức và kỹ năng để thiết kế, triển khai và hỗ trợ an ninh mạng;
– Áp dụng cho các công việc dành cho các chuyên gia bảo mật mạng;
– Thực hiện bài kiểm tra Cisco CCNA Security Certification.

II. ĐỐI TƯỢNG
– Đối tượng học viên: Kỹ sư mạng

III. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO: Theo yêu cầu đơn vị.

IV. NỘI DUNG MODULE

Chapter 1: Modern Network Security Threat
1.0 Introduction
1.1 Securing Networks
1.2 Network Threats
1.3 Mitigating Threats
1.4 Summary
Giới thiệu công cụ LAB
Chapter 2: Securing Network Device
2.0 Introduction
2.1 Securing Device Access
2.2 Assigning Administrative Roles
2.3 Monitoring and Managing Devices
Chapter 2: Securing Network Device
2.4 Using Automated Security Features
2.5 Securing the Control Plane
2.6 Summary
LAB: Configure Cisco Routers for Syslog, NTP, and SSH Operations
Chapter 3: Authentication, Authorization, and Accounting
3.0 Introduction
3.1 Purpose of the AAA
3.2 Local AAA Authentication
3.3 Server-Based AAA
3.4 Server-Based AAA Authentication
3.5 Server-Based Authorization and Accounting
3.6 Summary
Chapter 4: Implementing Firewall Technologies
4.0 Introduction
4.1 Access Control Lists
4.2 Firewall Technologies
4.3 Zone-Based Policy Firewalls
4.4 Introduction to the ASA
4.5 ASA Firewall Configuration
4.6 Summary
LAB: Firewall Technologies
Chapter 5: Implementing Intrusion Prevention
5.0 Introduction
5.1 IPS Technologies
5.2 IPS Signatures
5.3 Implement IPS
5.4 Summary
LAB: Configure IOS Intrusion Prevention System (IPS) Using CLI
Chapter 6: Securing the Local Area Network
6.0 Introduction
6.1 Endpoint Security
6.2 Layer 2 Security Threats
6.3 Summary
LAB: Layer 2 Security

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest