Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 10 Ngày

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Nâng cao triển khai quản trị hệ thống gồm các nhiệm vụ chung liên quan đến nhân hệ điều hành Linux (Linux kernel), khởi động lại và duy trì hệ thống;
 • Nâng cao quản lý các khối lưu trữ và hệ thống tập tin cũng như nâng cao mạng, tính xác thực và bảo mật hệ thống bao gồm firewall và VPN;
 • Cài đặt và cấu hình dịch vụ mạng cơ bản, bao gồm DHCP, DNS, SSH, Web Server, file server sử dụng FPT, NFS và sử dụng FPT, NFS và Samba, truyền tải email;
 • Giám sát và tư vấn quản lý về tự động hóa và mua hàng

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khóa học được thiết kế dành cho:

 • Bất kỳ ai quan tâm hoặc đã biết sử dụng Linux ở cấp độ cơ bản và muốn tìm hiểu sâu hơn về Linux.
 • Bất kỳ ai đang làm việc với vai trò quản trị hệ thống, vận hành và khắc phục các sự cố trên các máy trạm và máy chủ Linux
 • Những ai yêu thích và muốn trang bị kiến thức để thi lấy chứng chỉ quốc tế LPI 2

III. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO: Theo yêu cầu của đơn vị.

IV. NỘI DUNG KHÓA HỌC

PART 1 – LPI 201

Module 1: Capacity Planning

 • Measure and Troubleshoot Resource Usage
 • Predict Future Resource Needs

Module 2: Linux Kernel

 • Kernel Components
 • Compiling a kernel
 • Kernel runtime management and troubleshooting

Module 3: System Startup

 • Customizing SysV-init system startup
 • System Recovery
 • Alternate Bootloaders

Module 4: Filesystem and Devices

 • Operating the Linux filesystem
 • Maintaining a Linux filesystem
 • Creating and configuring filesystem options

Module 5: Advanced Storage Device Administration

 • Configuring RAID
 • Adjusting Storage Device Access
 • Logical Volume Manager

Module 6: Networking Configuration

 • Basic networking configuration
 • Advanced Network Configuration and Troubleshooting
 • Troubleshooting Network Issues

Module 7: System Maintenance

 • Make and install programs from source
 • Backup operations
 • Notify users on system-related issues

PART 2 – LPI 202

Module 8: Domain Name Server

 • Basic DNS server configuration
 • Create and maintain DNS zones
 • Securing a DNS server

Module 9: Web Services

 • Implementing a web server
 • Apache configuration for HTTPS
 • Implementing a proxy server
 • Implementing Nginx as a web server and a reverse proxy

Module 10: File Sharing

 • SAMBA Server Configuration
 • NFS Server Configuration

Module 11: Network Client Management

 • DHCP configuration
 • PAM authentication
 • LDAP client usage
 • Configuring an OpenLDAP server

Module 12: E-Mail Services

 • Using e-mail servers
 • Managing E-Mail Delivery
 • Managing Remote E-Mail Delivery

Module 13: System Security

 • Configuring a router
 • Securing FTP servers
 • Secure shell (SSH)
 • Security tasks
 • OpenVPN

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest