Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 6 Ngày

I. Mục tiêu khóa học
Khóa học Java nâng cao hướng Full-stack developer cung cấp cho học viên:
– Giúp học viên tổng hợp các kiến thức lập trình Java căn bản đã học, áp dụng vào dự án phần mềm thực tế phát triển
– Kiến thức nâng cao và những kỹ năng cần thiết về lập trình Java để xây dựng các loại ứng dụng.
– Trang bị kiến thức và củng cố kỹ năng lập trình hướng đối tượng OOP từ cơ bản đến nâng cao
– Cung cấp những kinh nghiệm, kỹ thuật chuyên sâu để vận dụng xây dựng các ứng dụng hoàn chỉnh theo hướng đối tượng, đa dạng hóa các thể hiện giao diện và các xử lý phức tạp đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều thành phần.
– Xây dựng hoàn chỉnh website với các kỹ thuật JSP, Servlet, JSTL, áp dụng mô hình MVC, web service REST API …
– Sử dụng công nghệ Hibernate Framework, Spring Framework phát triển website.
– Cung cấp những kiến thức cần thiết để bắt đầu xây dựng một ứng dụng web với Angular 6
– Cung cấp kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm xây dựng ứng dụng dạng microservice với ngôn ngữ lập trình Java.
– Tìm hiểu kiến thức tổng quan về Java SpringBoot framework
– Cài đặt môi trường phát triển, viết chương trình Java SpringBoot đầu tiên
– Nắm được kiến thức cơ bản về RESTful API.
– Xây dựng được API RESTful API sử dụng Java SpringBoot framework
– Nắm được nguyên lý hoạt động và cách sử dụng Template Engine Thymeleaf cho SpringBoot
– Xây dựng Template phần mềm, website sử dụng Thymeleaf
– Thiết kế DB MySQL cho cổng thông tin điện tử.
– Thiết kế Template giao diện frontend, backend cho cổng thông tin điện tử
– Xây dựng RESTful API cần cho dự án.
– Tích hợp API hoàn thiện cổng thông tin điện tử
– Đóng gói sản phẩm.
– Cài đặt & cấu hình môi trường Production chạy nền tảng Java SpringBoot.
– Nắm được kỹ năng vận hành sản phẩm trên môi trường Production

II. Đối tượng đào tạo: Các chuyên viên muốn phát triển các ứng dụng chuyên nghiệp sử dụng công nghệ Java; Các chuyên viên chuẩn bị kiến thức cho kỳ thi chứng chỉ Sun Certified Web Component Developer

III. Địa điểm đào tạo: theo yêu cầu đơn vị.

IV. Nội dung chi tiết khóa học

Moduel 1: Java core.
– OOP in Java
– Primitive data type, array.
– Class, Object, Package.
– Abstract, Interface.
– Collections (List, Map, Set), Generics
– I/O Stream, File I/O
– Case study: Tạo console app quản lý cửa hang sách
Module 2: Data storage
– Lambda, Stream API
– Normalization, Localization
– Regular expression
– Design pattern (Singleton)
– JSON, XML
– MySQL, JDBC
– Case study: Tạo một job lấy dữ liệu từ database, sau đó chuyển sang JSON/XML và lưu trữ vào file.
Module 3: Java web with JSP Servlet and Hibernate
– J2EE, Servlet
– JSP, EL & JSTL
– MVC pattern with JSP/ Servlet
– Session, Cookie, Filter
– Hibernate Framework
– Ajax
– Case study: Tạo một trang web có thể tương tác với database (chức năng CRUD)
Module 4: Spring boot
– Spring Boot starters, CLI, Eclipse Config, Maven
– Spring Boot – Code Structure
– Spring Boot – Application Properties
– Spring Boot – Logging
– Spring Boot – Exception Handling
– RESTful – Resources
– RESTful – Messages
– RESTful – Methods
– RESTful – Statelessness
– RESTful – Security
– Spring Boot – CORS Support
– Spring Boot – Thymeleaf
Case study: Tạo một số RESTful API, Thiết kế giao diện ứng dụng sử dụng Thymeleaf
Module 5: Xây dựng ứng dụng sử dụng Java SpringBoot & MySQL
• Thiết kế DB MySQL cho ứng dụng
• Thiết kế Template frontend, backend
• Build RESTful API
• API integrate
• Đóng gói sản phẩm.
• Cài đặt & cấu hình môi trường Production chạy nền tảng Java SpringBoot.
• Kỹ năng vận hành sản phẩm trên môi trường Production
Final project: Học viên tổ chức thành nhóm làm project, tự chọn chủ đề hoặc giáo viên hướng dẫn chỉ định (Gợi ý: Website cổng thông tin điện tử, shop, blog cá nhân, phần mềm quản lý, vv…)

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest