Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 6 Ngày

I. Mục tiêu
Mục tiêu môn học nhằm trang bị cho học viên các kiến thức nền tảng về ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Java. Kết thúc khóa học, học viên có khả năng:
• Thành thạo cú pháp cơ bản của lập trình Java: câu lệnh, vòng lặp,…
• Trình bày được các khái niệm cơ bản về lập trình hướng đối tượng Java như: class, object, method,….
• Thực hành được 4 tính chất cơ bản của lập trình hướng đối tượng: kế thừa, đa hình, đóng gói, trừu tượng.
II. Đối tượng
Người học: Học viên biết tin học cơ bản hoặc đã học qua ngôn ngữ lập trình là một lợi thế.
Môi trường học:
III. Địa điểm đào tạo: Theo yêu cầu của đơn vị. 

IV. Nội dung chương trình

Chương 01 : Giới thiệu Java
• Giới thiệu lập trình OOP
• Giới thiệu Java và các phiên bản
• Java Virtual Machine (JVM)
• Các thành phần của Java SE: JRE, JDK
• Hướng dẫn download và cài đặt JDK 8
• Hướng dẫn sử dụng Eclipse/NetBeans để lập trình Java
• Cú pháp lập trình Java.
• Cấu trúc một lớp Java (compile file .java .class)
• Các khái niệm về câu lệnh, biến và toán tử.
• Cách khai báo biến. Chú thích trong Java

Bài tập: thực hành và làm quen với java.
Chương 02: Nhập xuất trong Java và cấu trúc điều khiển 

• Lớp Scanner. Hàm print(), println(), printf(), format()

• Formatted input: nextByte, nextInt, nextLong, nextDouble, nextFloat, …
• Khái niệm câu lệnh điều khiển: if, switch .. case
• Cú pháp switch – case

Chương 03: Cấu trúc vòng lặp
• Giới thiệu vòng lặp
• Các loại vòng lặp: while, do – while, for, for – each
• Vòng lặp lồng.
• So sánh các loại vòng lặp.
• Các câu lệnh nhảy: break, continue, break label, return
Chương 04: Chuỗi và biểu thức chính quy
• So sánh
• Tìm vị trí của chuỗi con
• Lấy chuỗi con
• Tách và hợp chuỗi
• Chuyển đổi hoa thường
• Lấy độ dài
• Lớp StringBuilder
Chương 05: Lớp và Đối tượng
• Giới thiệu và khai báo: Lớp (class) và Object
• Các thành viên của lớp: instance variables, instance methods
• Constructor. Default constructor, Parameterized constructor
• Cách gọi constructor
• Quản lý bộ nhớ trong Java
• Tính đóng gói (encapsulation)
• Access modifiers (default, public, private, protected)
• Khởi tạo đối tượng.
Chương 06: ArrayList 

• Nhắc lại khái niệm mảng thường
• Hiểu và ứng dụng ArrayList
• Hiểu và ứng dụng các hàm tiện ích của Collections
Chương 07: Phương thức, modifier và package
• Giới thiệu và khai báo method
• Quy ước đặt tên cho method.
• Tạo và gọi method
• Truyền tham số cho method và nhận kết quả trả về.
• Khai báo số lượng biến tham số trong method (varargs) Phương thức nạp chồng (overloading methods).
• Cách thức nhận biết phương thức nạp chồng
• Nạp chồng hàm dựng (constructor overloading)
• Từ khóa this.
• Field và method modifiers: volatile, native, transient, final.
• Class variables
• Static variables, static methods và static block
• Giới thiệu Packages.
Chương 08: Kế thừa, đa hình, đóng gói, trừu tượng 

• Giới thiệu kế thừa.
• Thực thi super class và subclass
• Phương thức ghi đè (overriding methods): khai báo và sử dụng Truy cập constructor và method của lớp super
• Giới thiệu đa hình
• Sử dụng từ khóa abstract
Chương 09: Xử lý File
• Giới thiệu các lớp Stream.
• Lớp File và các method của lớp này.
• Lớp FileDescriptor
• Interface: DataInput và DataOutput.
• Package java.io
• OutputStream và InputStream
Bài tập lớn cuối khóa học.

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest