Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 15 Ngày

I. MỤC TIÊU:
Sau khi học xong module này học viên có khả năng:
• Trình bày được kiến thức tổng quan, cơ bản về hệ điều hành mạng windown server 2016.
• Trình bày được các dịch vụ mạng cơ bản
• Triển khai dịch vụ liên quan tới Ipv4 , Ipv6
• Triển khai ảo hóa server trên nền tảng hyper-V
• Biết các triển khai các dịch vụ mạng cơ bản DHCP, DNS,
• Cài đặt và cấu hình bảo mật mạng
• Cấu hình duy trì dịch vụ AD
• Quản lý người sử dụng theo chính sách
• Tối ưu hóa các dịch vụ chia sẻ dữ liệu
• Triển khai các dịch vụ nâng cao khác
• Triển khai dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên máy chủ cục bộ
• Triển khai dịch vụ tập tin và in ấn
• Triển khai chính sách nhóm
• Bảo mật Windows Servers sử dụng Group Policy Object
• Triển khai ảo hóa server trên nền tảng Hyper-V
• Triển khai dịch vụ ADCS
• Triển khai dịch vụ ADRMS
• Triển khai dịch vụ Active Directory Federation Services
• Triển khai dịch vụ Network Load Balancing
• Triển khai dịch vụ Failover Clustering

II. ĐỐI TƯỢNG:
• Các nhà quản trị tương đối mới với Windows Server và các công nghệ có liên quan, và những người mong muốn có được nhiều kiến thức hơn về các đặc tính định lượng và lưu trữ của Windows Server 2016.
• Các chuyên gia IT với kiến thức chung về CNTT, những người đang muốn mở rộng kiến thức về Windows Server, đặc biệt là các công nghệ định lượng và lưu trữ trong Windows Server 2016.

III. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO: Theo yêu cầu của đơn vị.

III. NỘI DUNG CHI TIẾT:
1. 70-740: Installation, Storage, and compute with Windows Server 2016
THỜI LƯỢNG: 05 ngày
NỘI DUNG:
Module 1: Installing, upgrading, and migrating servers and workloads
Module 2: Configuring local storage
Module 3: Implementing enterprise storage solutions
Module 4: Implementing Storage Spaces and Data Deduplication
Lab: Implementing Data Deduplication
Module 5: Installing and configuring Hyper-V and virtual machines
Module 6: Deploying and managing Windows and Hyper-V containers
Module 7: Overview of high availability and disaster recovery
Module 8: Implementing failover clustering
Module 9: Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V
Module 10: Implementing Network Load Balancing
Module 11: Creating and managing deployment images
Module 12: Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installations
2. 70-741: Networking with Windows Server 2016
THỜI LƯỢNG: 05 ngày
NỘI DUNG:
Module 1: Planning and implementing an IPv4 network
Module 2: Implementing DHCP
Module 3: Implementing IPv6
Module 4: Implementing DNS
Module 5: Implementing and managing IPAM
Module 6: Remote access in Windows Server 2016
Module 7: Implementing DirectAccess
Module 8: Implementing VPNs
Module 9: Implementing networking for branch offices
Module 10: Configuring advanced networking features
Module 11: Implementing Software Defined Networking
3. 70-742: Identity with Windows Server 2016
THỜI LƯỢNG: 05 ngày
NỘI DUNG:
Module 1: Installing and configuring domain controllers
Module 2: Managing objects in AD DS
Module 3: Advanced AD DS infrastructure management
Module 4: Implementing and administering AD DS sites and replication
Module 5: Implementing Group Policy
Module 6: Managing user settings with Group Policy
Module 7: Securing Active Directory Domain Services
Module 8: Deploying and managing AD CS
Module 9: Deploying and managing certificates
Module 10: Implementing and administering AD FS
Module 11: Implementing and administering AD RMS
Module 12: Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD
Module 13: Monitoring, managing, and recovering AD DS

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest