Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 5 Ngày

I. Mục tiêu khóa học:
– Giúp học viên phát triển các ứng dụng, dự án trên Android một cách hoàn chỉnh.
– Tối ưu hóa tốc độ xử lý, âm thanh, hình ảnh và tăng tính tương thích của ứng dụng với phần cứng thiết bị.
– Phát triển ứng dụng với cơ chế Proguard giúp giảm dung lượng ứng dụng và hỗ trợ bảo mật bằng cách thay đổi tên biến, lớp tránh tình trạng biên dịch ngược.
– Áp dụng cơ chế Reflection giúp ứng dụng tương thích trên các phiên bản khác nhau của Android.
– Phát triển các ứng dụng cho cá nhân, doanh nghiệp hoặc đưa lên Google Play.
II. Đối tượng học viên:
– Các kỹ sư CNTT, Kỹ sư Điện tử Viễn thông
III. Địa điểm:
– Tại địa điểm theo yêu cầu của Quý đơn vị nếu số lượng học viên đáp ứng điều kiện mở lớp (tối thiểu 25 học viên).
– Hoặc tại Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ III – Đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng.
IV. Nội dung chương trình:
1. Giới thiệu chung:
– Tổng quan về android.
– Giới thiệu một số công nghệ phần cứng và phần mềm trên smartphone.
2. Cài đặt môi trường và công c lập trình
– Cài đặt môi trường lập trình android – android studio.
– Cài đặt máy ảo mặc định và máy ảo genymotion
3. Ngôn ngữ Java trong lập trình Android:
3.1. Java:
– Biến, kiểu dữ liệu, phép toán, ép kiểu….
– Ánh xạ từ giao diện sang mã java và bắt sự kiện chạm.
3.2. Android:
– Các bước phát triển một ứng dụng android.
– Cấu trúc project trên android studio.
– Thiết kế giao diện bằng tool kéo thả và bằng mã xml.
– Các view cơ bản EditText, Button, TextView.
4. Kiến trúc hệ điều hành Android
– Tổng quan nền tảng và cấu trúc của hệ điều hành Android
5. Android components
– Giới thiệu các thành phần cơ bản cấu thành ứng dụng trên Android: Activities, Resources, Intent/Intent Filters, Services, Content Provider
6. Xây dựng chương trình Anroid căn bản
– Tạo ứng dụng Android đầu tiên
– Làm quen với cấu trúc của project Android trên Android Studio.
– Làm quen với các thao tác cơ bản trên Android Studio
7. Resources
– Chức năng của thành phần resources
– Cấu trúc của resources
8. Activities
– Vòng đời của Activity. Các trạng thái Starting, Running, Paused, Stopped, Destroyed.
– Các hàm trong vòng đời onCreate, onStart, onResume, onPause, onStart, onRestart, onStop, OnDestroy.
– Tạo mới một Activity theo cách thủ công, tạo một activity theo cách tự động.
9. Services
– Started Service.
– Bound Service.
– OnStartCommand.
– OnBind.
– OnCreate.
– OnDestroy.
10. Intents và intent filters
– Các khái niệm cơ bản về Intent: Action và Data
– Các loại Action cơ bản
– Categories
– Extras và Flags
– Intent tường minh
– Intent không tường minh
– Làm việc với Intent Filters
11 . Content providers
– Khái niệm / Cấu truc của ContentProvider đọc thông tin thiết bị.
– Content URI
– Khởi tạo và cài đặt các hàm thành phần: insert, update, delete, query

12. Fragments
– Khái niệm Fragments
– Cách sử dụng Fragments để tạo và tùy biến giao diện
13. User interface
– Tổng quan
– Làm quen với các User Interface Layouts
– Làm quen với các User Interface Controls
– Sử lý sự kiện trên User Interface
– Khởi tạo và sử dụng Custom Components
– Làm việc với Styles và Themes
14. Sử dụng restful service trong android
– Khái niệm về JSON, cấu trúc của JSON
– Khái niệm về RESTful Service
– Cài đặt RESTful server
– Cài đặt Android RESTful client
– Các công cụ để test RESTful service

15. Bài tập đánh giá: Xây dựng phần mềm trên môi trường Android từ các kiến thức đã học

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest