Học phí: Liên hệ

1. Nhân viên, tổ trưởng tổ khai thác:
– Lý thuyết: Thực hiện đánh giá trên hệ thống E-learning.
– Thực hành:
   + Cấu hình thiết bị trên SW L2
   + Vận hành thiết bị truyền dẫn SDH, MAN-E
   + Khai thác hệ thống ĐH SXKD FM Tools, PM Tools/ĐHSX KD tập trung
2. Nhân viên, tổ trưởng tổ kỹ thuật:
– Lý thuyết: Thực hiện đánh giá trên hệ thống E-learning.
– Thực hành:
   + Cấu hình thiết bị trên SW L2/OLT
   + Vận hành khai thác nguồn điện- Điều hòa
   + Khai thác hệ thống truyền dẫn SDH
3. Nhân viên, tổ trưởng tổ vô tuyến:
– Lý thuyết: Thực hiện đánh giá trên hệ thống E-learning.
– Thực hành:
   + Vận hành khai thác nguồn điện- Điều hòa
   + Khai thác- vận hành trạm BTS/NodeB/eNodeB
   + Đo kiểm tối ưu bằng Temp Investigation/Tems Pocket

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest