Học phí: Liên hệ

Khối Chuyên viên các phòng Ban, Trung tâm:
* Lý thuyết: Thi trên hệ thống E-learning bằng hình thức trắc nghiệm, gồm 2 phần:
Phần chung:
– Năng lực cốt lõi
– Văn hóa doanh nghiệp
Phần chuyên ngành: Tùy theo từng chức danh sẽ có môn thi phù hợp theo bảng mô tả công  việc.
Ví dụ: Chuyên viên Kỹ thuật (Quản lý mạng di động & quản lý quy trình kỹ thuật nghiệp vụ về dịch vụ di động), gồm:
   Phần chung
   1. Năng lực cốt lõi.
   2. Văn hóa doanh nghiệp.
   Phần chuyên ngành
   1. Kiến thức về luật chuyên ngành.
   2. Nền tảng CNTT
   3. Quản lý mạng viễn thông (SDH,Thông tin vô tuyến, mạng 2G/3G/4G,..)
* Thực hành: Xây dựng nội dung và thực hiện báo cáo trước Hội đồng về một chuyên đề liên quan đến công việc thực tế.
Các môn thi có thể được điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu của đơn vị.

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest